4-Iodo-6-phenylpyrimidine (4-IPP) suppresses fibroblast-like synoviocyte- mediated inflammation and joint destruction associated with rheumatoid arthritis

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Weiwei Sun, Jinquan Ma, Minhao Chen, Weidong Zhang, Chunxiang Xu, Yunyi Nan, Weijie Wu, Xingxing Mao, Xi Cheng, Hao Cai, Jianhua Zhang, Hua Xu, Youhua Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.109714
  • Date:2023-01-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation