4-octyl itaconate ameliorates alveolar macrophage pyroptosis against ARDS via rescuing mitochondrial dysfunction and suppressing the cGAS/STING pathway

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Yu-tong Wu, Wen-ting Xu, Li Zheng, Sheng Wang, Juan Wei, Mei-yun Liu, Huan-ping Zhou, Quan-fu Li, Xuan Shi, Xin Lv
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.110104
  • Date:2023-03-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation