5-epi-ent-Kaurane diterpenoids from the aerial parts of Isodon eriocalyx and their anti-atherosclerotic potential

  • Impact factors: 4.004
  • Publication: PHYTOCHEMISTRY
  • Author:Long Mu, Tian Li, Peng-Lin Wu, Ling-Qiao Cai, Shu-Ying Li, Zi-Yuan Wang, Yuan-Yuan Liu, Jie Wang, Dong Yan, Zheng-Yun Rao, Chao-Jun Wang, Jian Zhang, Yi Cao, Ke Pan, Zhi-Qi Yin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phytochem.2023.113621
  • Date:2023-03-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation