A cholesterol-conjugated DNA/RNA heteroduplex oligonucleotide coupling asparagine depletion restricts FGFR2 fusion-driven intrahepatic cholangiocarcinoma progression

  • Impact factors: 8.8
  • Publication: Molecular Therapy-Nucleic Acids
  • Author:Zhenzhen Chu, Baohuan Zhang, Xuxuan Zhou, Hui Yuan, Chongqing Gao, Lihao Liu, Yang Xiao, Jichun Zhang, Jian Hong, Junjie Liang, Dong Chen, Nan Yao
  • DOI citation-doi:10.1016/j.omtn.2023.102047
  • Date:2023-10-04

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation