A Clinically-Achievable Injectable and Sprayable in Situ Lyotropic Liquid Crystalline Platform in Treating Hormone-Sensitive and Castration-Resistant Prostate Cancer

  • Impact factors: 18.027
  • Publication: ACS Nano
  • Author:Xinyu Shan, Xiang Li, Zhenyu Luo, Qing Lin, Yichao Lu, Mengshi Jiang, Junlei Zhang, Jiaxin Huang, Lin Xie, Xuemeng Guo, Xu Liu, Yingying Shi, Yu Liu, Hang Yin, Fuchun Yang, Lihua Luo, Jian You
  • DOI citation-doi:10.1021/acsnano.3c00649
  • Date:2023-03-07

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation