A comparative study of the ameliorative effects of hyaluronic acid oligosaccharides and hyaluronic acid on DSS-induced colitis in mice and research on relevant mechanisms

  • Impact factors: 6.1
  • Publication: Food & Function
  • Author:Wei Liu, Yuan-Yuan Liu, Meng-Qiu Zhang, Miao-Zhen Qin, Yuan-Yuan Yang, Bi-Wen Liu, Dong-Jian Zhang, Cui-Hua Jiang, Zhi-Qi Yin, Min Lu, Jian-ping Shen, Jian Zhang
  • DOI citation-doi:10.1039/D2FO03644D
  • Date:2023-06-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation