A nanotherapeutic strategy that engages cytotoxic and immunosuppressive activities for the treatment of cancer recurrence following organ transplantation

  • Impact factors: 11.205
  • Publication: EBioMedicine
  • Author:Zhentao Yang, Haiyang Xie, Jianqin Wan, Yuchen Wang, Liang Zhang, Ke Zhou, Hong Tang, Wentao Zhao, Hangxiang Wang, Penghong Song, Shusen Zheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ebiom.2023.104594
  • Date:2023-05-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation