A nitric-oxide driven chemotactic nanomotor for enhanced immunotherapy of glioblastoma

  • Impact factors: 17.694
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Chen Huan, Li Ting, Liu Zhiyong, Tang Shuwan, Tong Jintao, Tao Yingfang, Zhao Zinan, Li Nan, Mao Chun, Shen Jian, Wan Mimi
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-022-35709-0
  • Date:2023-02-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation