A novel fluoropolymer as a protein delivery vector with robust adjuvant effect for cancer immunotherapy

  • Impact factors: 7
  • Publication: Journal of Materials Chemistry B
  • Author:Yu-Rong Zhan, Xi He, Zhi-Ying Huang, Ping Chen, Miao-Miao Tian, Guo-Hong Li, Xiao-Qi Yu, Xiang-Rong Song, Ji Zhang
  • DOI citation-doi:10.1039/D3TB01531A
  • Date:2023-09-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation