A novel immune score model predicting the prognosis and immunotherapy response of breast cancer

  • Impact factors: 4.996
  • Publication: Scientific Reports
  • Author:Lv Wenchang, He Xiao, Wang Yichen, Zhao Chongru, Dong Menglu, Wu Yiping, Zhang Qi
  • DOI citation-doi:10.1038/s41598-023-31153-2
  • Date:2023-04-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation