A target-based discovery from a parasitic helminth as a novel therapeutic approach for autoimmune diseases

  • Impact factors: 11.1
  • Publication: EBioMedicine
  • Author:Yangyue Ni, Ruiyan Xiong, Yuxiao Zhu, Ning Luan, Chuanxin Yu, Kun Yang, Huiquan Wang, Xuejun Xu, Yuxuan Yang, Siyu Sun, Liyun Shi, Jon Rob Padde, Lin Chen, Lu Chen, Min Hou, Zhipeng Xu, Ren Lai, Minjun Ji
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ebiom.2023.104751
  • Date:2023-08-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation