Abnormal expression of fission and fusion genes and the morphology of mitochondria in eutopic and ectopic endometrium

  • Impact factors: 4.2
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH
  • Author:Ye Chaoshuang,Chen Pei,Xu Bingning,Jin Yang,Pan Yongchao,Wu Tianyu,Du Yongjiang,Mao Jingxia,Wu Ruijin
  • DOI citation-doi:10.1186/s40001-023-01180-w
  • Date:2023-07-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation