Acteoside alleviates asthma by modulating ROS-responsive NF-κB/MAPK signaling pathway

  • Impact factors: 5.714
  • Publication: INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY
  • Author:Jie Cui, Weifeng Tang, Wenqian Wang, La Yi, Fangzhou Teng, Fei Xu, Mihui Li, Mengyu Ma, Jingcheng Dong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.intimp.2023.109806
  • Date:2023-02-16

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation