Active ingredients Isorhamnetin of Croci Srigma inhibit stomach adenocarcinomas progression by MAPK/mTOR signaling pathway

  • Impact factors: 4.6
  • Publication: Scientific Reports
  • Author:Shi Xue-feng, Yu Qi, Wang Kai-bo, Fu Yi-dong, Zhang Shun, Liao Zhen-yun, Li Yan, Cai Ting
  • DOI citation-doi:10.1038/s41598-023-39627-z
  • Date:2023-08-03

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation