Airway epithelial cGAS inhibits LPS-induced acute lung injury through CREB signaling

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Jin Zhangchu, Shao Zhehua, Yang Shiyi, Guo Anyi, Han Yinling, Wu Yinfang, Zhao Yun, Wu Yanping, Shen Jiaxin, Zhang Min, Zhan Xueqin, Diao Wenqi, Ying Songmin, Zhang Chao, Li Wen, Shen Huahao, Chen Zhihua, Yan Fugui
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-06364-0
  • Date:2023-12-19

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation