Akkermansia muciniphila protects mice against an emerging tick-borne viral pathogen

  • Impact factors: 30.964
  • Publication: Nature Microbiology
  • Author:Xie Jinyan, Li Hao, Zhang Xiaoai, Yang Tong, Yue Mengjia, Zhang Yunfa, Chen Shuxian, Cui Ning, Yuan Chun, Li Jingyun, Zhu Shu Jeffrey, Liu Wei
  • DOI citation-doi:10.1038/s41564-022-01279-6
  • Date:2023-01-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation