Alcohol reshapes a liver premetastatic niche for cancer by extra- and intrahepatic crosstalk-mediated immune evasion

  • Impact factors: 12.4
  • Publication: MOLECULAR THERAPY
  • Author:Xiaofang Qiu,Jiaqi Zhou,Hong Xu,Yongyin Li,Shudong Ma,Hang Qiao,Kangxin Zeng,Qiongqiong Wang,Jiahe Ouyang,Yuanhan Liu,Jian Ding,Yantan Liu,Junhao Zhang,Min Shi,Yulin Liao,Wangjun Liao,Li Lin
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ymthe.2023.07.012
  • Date:2023-07-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation