ALK-JNK signaling promotes NLRP3 inflammasome activation and pyroptosis via NEK7 during Streptococcus pneumoniae infection

  • Impact factors: 4.174
  • Publication: MOLECULAR IMMUNOLOGY
  • Author:Xia Wang, Yan Zhao, Dan Wang, Chang Liu, Zhi Qi, Huixin Tang, Yashan Liu, Shiqi Zhang, Yali Cui, Yingying Li, Ruiqing Liu, Yanna Shen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.molimm.2023.03.016
  • Date:2023-03-29

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation