Anthocyanin-Rich Butterfly Pea Flower Extract Ameliorating Low-Grade Inflammation in a High-Fat-Diet and Lipopolysaccharide-Induced Mouse Model

  • Impact factors: 6.1
  • Publication: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
  • Author:Qinqin Yu, Fengyao Yu, Qiong Li, Jie Zhang, You Peng, Xiaoya Wang, Tao Li, Ning Yin, Genlin Sun, Hui Ouyang, Yuhuan Chen, Yoshinori Mine, Rong Tsao, Hua Zhang
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jafc.3c02696
  • Date:2023-08-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation