Antimicrobial peptide nanoparticles coated with macrophage cell membrane for targeted antimicrobial therapy of sepsis

  • Impact factors: 9.417
  • Publication: MATERIALS & DESIGN
  • Author:Zhizhen Meng, Luqi Pan, Songzan Qian, Xiao Yang, Lingling Pan, Runrun Chi, Jie Chen, Jingye Pan, Changcan Shi
  • DOI citation-doi:10.1016/j.matdes.2023.111883
  • Date:2023-03-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation