Baiheqingjin formula reduces inflammation in mice with asthma by inhibiting the PI3K/AKT/NF-κb signaling pathway

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Xiaodong Yan, Xiaoyun Tong, Yongrui Jia, Yi Zhao, Qiushi Zhang, Min Hu, Xiaohong Li, Baojing Li, Xi Ming, Yuhuan Xie, Xiangnong Wu, Xiaoling Yu, Lu Qu, Lei Xiong, Feng Huang, Jian Nie
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117565
  • Date:2023-12-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation