Bruceine B Displays Potent Antimyeloma Activity by Inducing the Degradation of the Transcription Factor c-Maf

  • Impact factors: 6
  • Publication: ACS Pharmacology & Translational Science
  • Author:Hongyue Li, Xiaoting Zhu, Ziying Sun, Qi Wang, Shaojiang Song, Yujia Xu, Guisong He, Xinliang Mao
  • DOI citation-doi:10.1021/acsptsci.3c00222
  • Date:2023-12-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation