Cardiac-targeted delivery of nuclear receptor RORα via ultrasound targeted microbubble destruction optimizes the benefits of regular dose of melatonin on sepsis-induced cardiomyopathy

  • Impact factors: 15.863
  • Publication: Biomaterials Research
  • Author:Wang Shanjie, Chen Kegong, Wang Ye, Wang Zeng, Li Zhaoying, Guo JunChen, Chen Jianfeng, Liu Wenhua, Guo Xiaohui, Yan Guangcan, Liang Chenchen, Yu Huai, Fang Shaohong, Yu Bo
  • DOI citation-doi:10.1186/s40824-023-00377-8
  • Date:2023-05-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation