CASP1 is a target for combination therapy in pancreatic cancer

  • Impact factors: 5
  • Publication: EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
  • Author:Xianfeng Wang, Zheng Chen, Dingrui Nie, Xiangbo Zeng, Mengjun Zhong, Xin Liu, Shuxin Zhong, Liang Wang, Ziwei Liao, Cunte Chen, Yangqiu Li, Chengwu Zeng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ejphar.2023.176175
  • Date:2023-11-08

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation