ChemR23 activation attenuates cognitive impairment in chronic cerebral hypoperfusion by inhibiting NLRP3 inflammasome-induced neuronal pyroptosis

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Zhang Yaxuan, Zhang Jiawei, Zhao Yao, Zhang Yueqi, Liu Lan, Xu Xiaofeng, Wang Xiuzhe, Fu Jianliang
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-06237-6
  • Date:2023-11-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation