Chloroquine Alleviates Atherosclerosis by Modulating Regulatory T Cells Through the ATM/AMPK/mTOR Signaling Pathway in ApoE−/− Mice

  • Impact factors: 1.8
  • Publication: EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES
  • Author:Dan Liu, Yonggang Zhang, Yiyi Zhang, Qiaorong Huang, Wentong Meng, Jinhang Gao, Xianming Mo, Haoming Tian, Sheyu Li
  • DOI citation-doi:10.1055/a-2201-8728
  • Date:2023-12-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation