Chronic cold environment regulates rheumatoid arthritis through modulation of gut microbiota-derived bile acids

  • Impact factors: 9.8
  • Publication: SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
  • Author:Juan Liu, Fu Peng, Hao Cheng, Dandan Zhang, Yuxi Zhang, Lixia Wang, Fei Tang, Jing Wang, Yan Wan, Jing Wu, Yinlin Zhou, Wuwen Feng, Cheng Peng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.scitotenv.2023.166837
  • Date:2023-09-09

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation