CircIQGAP1 regulates RCAN1 and RCAN2 through the mechanism of ceRNA and promotes the growth of malignant glioma

  • Impact factors: 9.3
  • Publication: PHARMACOLOGICAL RESEARCH
  • Author:Xiang Huang, Ziheng Wang, Mengruo Song, He Huan, Zishu Cai, Bing Wu, Jianhong Shen, You Lang Zhou, Jinlong Shi
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phrs.2023.106979
  • Date:2023-10-31

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation