Citrinin inhibits the function of Leydig cells in male rats in prepuberty

  • Impact factors: 7.129
  • Publication: ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY
  • Author:Xueyun Li, Lili Tian, Xinyi Oiao, Lei Ye, Hong Wang, Mengyun Wang, Jianmin Sang, Fuhong Tian, Ren-Shan Ge, Yiyan Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ecoenv.2023.114568
  • Date:2023-01-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation