CLDN1 silencing suppresses the proliferation and migration of airway smooth muscle cells by modulating MMP14

  • Impact factors: 3.5
  • Publication: AUTOIMMUNITY
  • Author:Wei Li, Linyan Liu, Ming’ai Duanqing, Xiaoqing Xiong, Dejian Gan, Jin Yang, Mingya Wang, Min Zhou, Jun Yan
  • DOI citation-doi:10.1080/08916934.2023.2281223
  • Date:2023-11-15

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation