Combination of irinotecan silicasome nanoparticles with radiation therapy sensitizes immunotherapy by modulating the activation of the cGAS/STING pathway for colorectal cancer

  • Impact factors: 8.2
  • Publication: Materials Today Bio
  • Author:Lu Wang, Tianyu Zhang, Yile Zheng, Yuting Li, Xiyuan Tang, Qianping Chen, Wei Mao, Weiwei Li, Xiangsheng Liu, Ji Zhu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.mtbio.2023.100809
  • Date:2023-09-25

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation