Confusoside, a dihydrochalcone glucoside, prevents acetaminophen-induced liver injury by modulating the Nrf2/NF-κB/caspase signaling pathway

  • Impact factors: 6.317
  • Publication: Food & Function
  • Author:Jinghao Zhao, Shang Shi, Xiaoyu Zhang, Yaping Liu, Minglong Yuan, Guiguang Cheng, Yudan Wang
  • DOI citation-doi:10.1039/D2FO03497B
  • Date:2023-02-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation