Core Constituents of Caragana sinica Root for Rheumatoid Arthritis Treatment and the Potential Mechanism

  • Impact factors: 4.132
  • Publication: ACS Omega
  • Author:Biao Qu, Shimin Wang, Hailan Zhu, Tianpeng Yin, Renpeng Zhou, Wei Hu, Chao Lu
  • DOI citation-doi:10.1021/acsomega.2c07094
  • Date:2023-01-05

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation