Corydalis tomentella Franch. Exerts anti-inflammatory and analgesic effects by regulating the calcium signaling pathway

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Shuyi Jin, Yveting Li, Chuan Luo, Xinyi Cheng, Wei Tao, Hongting Li, Wanli Wang, Minjian Qin, Guoyong Xie, Feng Han
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.117499
  • Date:2023-11-30

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation