Corynoline inhibits esophageal squamous cell carcinoma growth via targeting Pim-3

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Yunshu Shi, Qiang Yuan, Yingying Chen, Xiaoyu Li, Yujuan Zhou, Hao Zhou, Feng Peng, Yanan Jiang, Yan Qiao, Jimin Zhao, Chi Zhang, Junyong Wang, Kangdong Liu, Zigang Dong
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155235
  • Date:2023-12-12

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation