CRTAC1 enhances the chemosensitivity of non-small cell lung cancer to cisplatin by eliciting RyR-mediated calcium release and inhibiting Akt1 expression

  • Impact factors: 9
  • Publication: Cell Death & Disease
  • Author:Jin Zihui, Zhao Lingling, Chang Yixin, Jin Rongjia, Hu Fangyu, Wu Shuang, Xue Zixuan, Ma Yimeng, Chen Chenglin, Zheng Minghui, Chang Yuanyuan, Jin Honglei, Xie Qipeng, Huang Chuanshu, Huang Haishan
  • DOI citation-doi:10.1038/s41419-023-06088-1
  • Date:2023-08-26

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation