CXXC finger protein 1 (CFP1) bridges the reshaping of genomic H3K4me3 signature to the advancement of lung adenocarcinoma

  • Impact factors: 39.3
  • Publication: Signal Transduction and Targeted Therapy
  • Author:Fan Tao, Xiao Chu, Liu Hengchang, Liu Yu, Wang Liyu, Tian He, Li Chunxiang, He Jie
  • DOI citation-doi:10.1038/s41392-023-01612-3
  • Date:2023-09-21

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation