Deciphering the function of Xiangsha-Liujunzi-Tang in enhancing duodenal mucosal barrier by inhibiting MC/Tryptase/PAR-2 signaling pathway in functional dyspepsia rats

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Min Bai, Linna Zhao, Mengya Liu, Runfa Li, Yuping Yang, Yugui Zhang, Xiaomei Yuan, Yarong Li, Yongqiang Duan, Yaorong An, Yingxia Cheng
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116715
  • Date:2023-06-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation