Design, synthesis and characterization of a novel multicomponent salt of bexarotene with metformin and application in ameliorating psoriasis with T2DM

  • Impact factors: 5.8
  • Publication: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS
  • Author:Yihui Yang, Mingchao Yu, Liwen Ren, Qi An, Wan Li, Hong Yang, Yizhi Zhang, Sen Zhang, Yue Hao, Guanhua Du, Dezhi Yang, Yang Lu, Jinhua Wang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijpharm.2023.123501
  • Date:2023-10-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation