Deubiquitylation of Rab35 by USP32 promotes the transmission of imatinib resistance by enhancing exosome secretion in gastrointestinal stromal tumours

  • Impact factors: 8.756
  • Publication: ONCOGENE
  • Author:Li Chao, Gao Zhishuang, Cui Zhiwei, Liu Zonghang, Bian Yibo, Sun Haoyu, Wang Nuofan, He Zhongyuan, Li Bowen, Li Fengyuan, Li Zheng, Wang Linjun, Zhang Diancai, Yang Li, Xu Zekuan, Xu Hao
  • DOI citation-doi:10.1038/s41388-023-02600-1
  • Date:2023-02-01

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation