Diallyl trisulfide inhibits 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone-induced lung cancer via modulating gut microbiota and the PPARγ/NF-κB pathway

  • Impact factors: 6.1
  • Publication: Food & Function
  • Author:Zhuo Qu, Jiahui Tian, Jiachen Sun, Ying Shi, Jianqiang Yu, Wannian Zhang, Chunlin Zhuang
  • DOI citation-doi:10.1039/D3FO03914E
  • Date:2023-11-28

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation