Dietary docosahexaenoic acid plays an opposed role in ferroptotic and non-ferroptotic acute kidney injury

  • Impact factors: 5.6
  • Publication: JOURNAL OF NUTRITIONAL BIOCHEMISTRY
  • Author:Kai Shan,Jiaqi Li,Qin Yang,Kang Chen,Shanshan Zhou,Lingling Jia,Guoling Fu,Yumin Qi,Qizai Wang,Yong Q. Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jnutbio.2023.109418
  • Date:2023-07-23

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation