Discovery of 2-(Methylcarbonylamino) thiazole as PDE4 inhibitors via virtual screening and biological evaluation

  • Impact factors: 2.9
  • Publication: JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING
  • Author:Rui Ma,Na Song,Lveli Wang,Xi Gu,Feng Xiong,Shuqun Zhang,Jie Zhang,Weimin Yang,Zhili Zuo
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jmgm.2023.108567
  • Date:2023-07-14

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation