Discovery of Novel PD-L1 Inhibitors That Induce the Dimerization, Internalization, and Degradation of PD-L1 Based on the Fragment Coupling Strategy

  • Impact factors: 7.3
  • Publication: JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Kaizhen Wang, Xiangyu Zhang, Yao Cheng, Zhihao Qi, Ke Ye, Kuojun Zhang, Sheng Jiang, Yi Liu, Yibei Xiao, Tianyu Wang
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jmedchem.3c01534
  • Date:2023-12-18

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation