Discovery of the First-in-Class Intestinal Restricted FXR and FABP1 Dual Modulator ZLY28 for the Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver Disease

  • Impact factors: 8.039
  • Publication: JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
  • Author:Qiang Ren, Ya Chen, Zongtao Zhou, Zongyu Cai, Shixuan Jiao, Wanqiu Huang, Bin Wang, Siliang Chen, Wenxin Wang, Zhijun Cao, Zhongcheng Yang, Liming Deng, Lijun Hu, Luyong Zhang, Zheng Li
  • DOI citation-doi:10.1021/acs.jmedchem.2c01918
  • Date:2023-04-20

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation