DNA polymerase POLD1 promotes proliferation and metastasis of bladder cancer by stabilizing MYC

  • Impact factors: 17.694
  • Publication: Nature Communications
  • Author:Wang Yejinpeng, Ju Lingao, Wang Gang, Qian Kaiyu, Jin Wan, Li Mingxing, Yu Jingtian, Shi Yiliang, Wang Yongzhi, Zhang Yi, Xiao Yu, Wang Xinghuan
  • DOI citation-doi:10.1038/s41467-023-38160-x
  • Date:2023-04-27

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation