Dual-targeting inhibition of TNFR1 for alleviating rheumatoid arthritis by a novel composite nucleic acid nanodrug

  • Impact factors: 5.679
  • Publication: International Journal of Pharmaceutics-X
  • Author:Xiaonan Wang, Fanfan Guo, Yi Zhang, Ziyi Wang, Jiaqi Wang, Rongrong Luo, Xiao Chu, Yongxing Zhao, Pengchao Sun
  • DOI citation-doi:10.1016/j.ijpx.2023.100162
  • Date:2023-01-10

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation