Effect of Piper nigrum essential oil in dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis and its potential mechanisms

  • Impact factors: 7.9
  • Publication: PHYTOMEDICINE
  • Author:Yeye Hu, Ziliang He, Ji Zhang, Chaohua Zhang, Yanting Wang, Wei Zhang, Fenglun Zhang, Weiming Zhang, Fenglin Gu, Weicheng Hu
  • DOI citation-doi:10.1016/j.phymed.2023.155024
  • Date:2023-08-13

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation