Effects of lactate on metabolism and differentiation of CD4+T cells

  • Impact factors: 4.174
  • Publication: MOLECULAR IMMUNOLOGY
  • Author:Yu-Ting Zhang, Mu-Lan Xing, Hui-Hua Fang, Wei-Dong Li, Li Wu, Zhi-Peng Chen
  • DOI citation-doi:10.1016/j.molimm.2022.12.015
  • Date:2023-01-06

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation