Effects of total alkaloids from Alstonia scholaris (L.) R. Br. on ovalbumin-induced asthma mice

  • Impact factors: 5.4
  • Publication: JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY
  • Author:Xiaoyun Tong,Yunli Zhao,Rongbing Fu,Ming Hu,Qiushi Zhang,Xiangnong Wu,Lu Qu,Baojing Li,Jian Nie,Chunyan Hu,Xiaoling Yu,Yuhuan Xie,Xiaodong Luo,Feng Huang
  • DOI citation-doi:10.1016/j.jep.2023.116887
  • Date:2023-07-17

Related Products

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

$400.00$500.00

EK1392

$350.00$450.00

EK1242

$350.00$450.00

EK1C01

$350.00$450.00

EK1341

$350.00$450.00

EK1334

$350.00$450.00

EK2295

$350.00$450.00

$350.00$450.00

EK2100

$350.00$450.00

EK1360

$350.00$450.00

Hot products

Hot citation